Polityka przetwarzania danych osobowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzynka” w Pabianicach informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – będą Państwu przysługiwały poniższe nowe uprawnienia pozostające w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dobrzynka” w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, 95-200, ul. Orla 10-12, zwaną dalej „Spółdzielnią”.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzynka” w Pabianicach, 95-200 przy ul. Orla 10-12 nr tel. 42 2128166.

Cele przetwarzania danych
Spółdzielnia przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
1. prowadzenia rejestru członków Spółdzielni, w którym znajdują się: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania członka Spółdzielni – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2. prowadzenia ewidencji i rozliczenia przychodów, kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie Spółdzielni – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. usuwania awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej powstaniu szkody w lokalu członka Spółdzielni – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4. zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółdzielnią, której są Państwo stroną np. umowy najmu lokalu, miejsca parkingowego, dodatkowej komórki lokatorskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
5. archiwalnych jako zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania dowodów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6. ewentualnego dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będących prawnym interesem Spółdzielni – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię w związku z posiadanym prawem do lokalu przez okres, w jakim przysługuje Państwu to prawo, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa.

Kategorie odbiorców danych
W powiązaniu z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom lub kategoriom odbiorców na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pod warunkiem zapewnienia stosowania przez te podmioty odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających wymaganą ochronę danych, w Państwa przypadku takim podmiotami są:

  • podmioty wykonujące prace budowlane i konserwatorskie;
  • podmioty wykonujące badania stany technicznego budynku;
  • podmioty wykonujące usługi prawnicze, księgowe;
  • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
  • podmioty zewnętrzne realizujące usługi rozliczenia kosztów zużycia wody i kosztów centralnego ogrzewania;
  • inne podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi, jeżeli oceni, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń na górę
Skip to content